NOM CENTRE ESPECIAL D’OCUPACIÓ / NOMBRE CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO: Asociación Alicantina de Integración y Desarrollo

 

Nº CALIFICACIÓ / N.º CALIFICACIÓN: 268

ANY PERCEPCIÓ DE LES SUBVENCIONS / AÑO PERCEPCIÓN DE LAS SUBVENCIONES: 2021

ENTITAT PÚBLICA CONCEDENT DE LES SUBVENCIONS: SERVEF- GENERALITAT VALENCIANA

ENTIDAD PÚBLICA CONCEDENTE DE LAS SUBVENCIONES: SERVEF- GENERALITAT VALENCIANA

ORDRE 6/2016, de 27 de juny, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,  per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiquesdestinades al foment de l’ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional en centres especials d’ocupació (CEO) i enclavaments laborals.

ORDEN 6/2016, de 27 de junio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de Subvenciones públicas destinadas  al fomento del empleo de personas con discapacidad o diversidad funcional en Centros Especiales de Empleo (CEE) y enclaves laborales

IMPORT PERCEBUT: 35.553,35€

IMPORTE PERCIBIDO: 35.553,35€